Forsiden

Prøver og test

Forandringerne i test og prøver er at næsten alt kan prøves og testes, men kun få fag er bundne (skal) og mange er udtrukne (kan).

Dansk

Samfundsfag

Historie

Kristendom

Uddrag af loven, hvor kun nogle af forandringerne er klippet ud:

 

1.4. Prøven i læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) består af en diktatdel, som oplæses for eleverne, og en opgavedel, som eleverne selv skal læse og løse. Opgavedelen indeholder forskellige opgaver i læseforståelse, sprog og sprogbrug, korrektur og tegnsætning.

 

1.7. Der prøves i at

· anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning,

· fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form,

· bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medier og

have tilegnet sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning.

 

1.14. Ved afholdelse af den mundtlige prøve vælges der mellem enten prøveform A, jf. pkt. 1.16-1.20, eller prøveform B, jf. pkt. 1.21-1.29.

 

1.15. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder bestemmelse om prøveformen.

 

Prøveform A

1.17. Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof, både de kortere tekster, de større værker og de andre udtryksformer. Det enkelte prøveoplæg er en tekst eller et eksempel på en anden udtryksform. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. Sproglige udtryk i prøveoplæg skal være på dansk. Eleven udvælger et stykke fra prøveoplægget til oplæsning. Hvis prøveoplægget er en anden udtryksform, vælger læreren et tekststykke af ½ sides omfang med sammenhæng til oplægget, som eleven skal læse op. Eleven får 40 minutters forberedelsestid, og prøvetiden er 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

 

Prøveform B

1.22. Ud fra de danskfaglige forløb i opgivelserne sammensætter læreren i samarbejde med eleverne et antal fordybelsesområder, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleven trækker lod imellem disse fordybelsesområder. Inden for det lodtrukne fordybelsesområde udvælger eleven i samråd med læreren et prøveoplæg, som er grundlaget for elevens mundtlige prøve.

 

1.23. Prøveoplægget består af en eller eventuelt flere tekster eller eventuelt en anden udtryksform. Sproglige udtryk i prøveoplægget skal være på dansk. Vælger eleven en anden udtryksform som sit prøveoplæg, skal der desuden vælges en kort tekst, der har sammenhæng med prøveoplægget, til oplæsning.

 

1.24. Efter lodtrækningen af fordybelsesområdet, som finder sted, efter at de skriftlige prøver er afholdt, har eleven 10 undervisningslektioner til sit arbejde med fordybelsesområde og prøveoplæg.

 

1.25. Eleven udarbejder før prøven og med vejledning af dansklæreren en synopse, der indeholder

· en præsentation af prøveoplægget,

· en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet,

· en oversigt over, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve,

· en oversigt over, hvad der perspektiveres til,

· en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke,

· elevens eller klassens opgivelser og

en oversigt over anvendte kilder.

 

1.26. Synopsen og det valgte prøveoplæg afleveres til læreren og sendes til censor senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse.

 

1.27. Prøven består i elevens præsentation af sit fordybelsesarbejde, en kort oplæsning af et udvalgt tekststykke samt en efterfølgende samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof – med udgangspunkt i opgivelserne. Elevens oplæg må ikke overskride halvdelen af den samlede prøvetid. Prøven varer 25 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

Prøvefag til udtræk

10.1. Prøven er skriftlig.

 

10.2. Den skriftlige prøve omfatter et opgavesæt, der baserer sig på 1–3 kilder. Opgaven stilles af Undervisningsministeriet.

 

10.3. Til besvarelsen gives der 2 timer.

 

10.4. Ved prøven må ikke anvendes hjælpemidler.

 

10.5. Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol og elektroniske ordbøger.

 

10.6. Der prøves i at

· inddrage relevant viden om historie, kronologisk forståelse og

analysere, fortolke og anvende kilder.

 

10.7. Der gives én karakter.

Prøvefag til udtræk

 

11.1. Prøven er skriftlig.

 

11.2. Den skriftlige prøve omfatter et opgavesæt, der baserer sig på 1–3 kilder. Opgaven stilles af Undervisningsministeriet.

 

11.3. Til besvarelsen gives der 2 timer.

 

11.4. Ved prøven må ikke anvendes hjælpemidler.

 

11.5. Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol og elektroniske ordbøger.

 

11.6. Der prøves i at

· inddrage relevant viden om samfundsforhold,

· analysere, fortolke og anvende kilder og

anvende faglige begreber

 

11.7. Der gives én karakter.

 

 

Prøvefag til udtræk

 

12.1. Prøven er skriftlig.

 

12.2. Den skriftlige prøve omfatter et opgavesæt, der baserer sig på 1–3 kilder. Opgaven stilles af Undervisningsministeriet.

 

12.3. Til besvarelsen gives der 2 timer.

 

12.4. Ved prøven må ikke anvendes hjælpemidler.

 

12.5 Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol og elektroniske ordbøger.

 

12.6. Der prøves i at

· forholde sig til et eller flere udtryk, som knytter an til religiøse, etiske og/eller livsfilosofiske spørgsmål samt spørgsmål vedrørende forhold mellem religion og samfund,

· relatere prøveoplægget til elevens hverdag og/eller til en større sammenhæng og

anvende faglige begreber.

 

12.7. Der gives én karakter.