Forsiden

Dansk

Klare mål

Årets gang

Uge for uge

Skolehjemsamarbejde

Afleveringer m.v.

Klare Mål

3. forløb – 7.-9. klassetrin

Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer støttes i stigende grad af analytisk virksomhed. De danskfaglige dimensioner integreres videst muligt.

Faglige aktiviteter

 

Undervisningen omfatter

· musisk og skabende arbejde med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer

· udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelser, lege og eksperimenter

· samtale og drøftelse i klassen og i grupper

· emne- og paneldiskussion

· længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evt. med efterfølgende debat

· elevernes og lærerens oplæsning og fremførelse

· drama og teater

· læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål

· individuel og fælles tekstproduktion

· håndskrivning og computerskrivning

· oplevelse, iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner

· brug af biblioteker, samlinger og databaser

 

andre aktiviteter, fx sang, illustrering, udstilling, trykning.

Fagligt stof

 

Undervisningen omfatter

· egne og fælles oplevelser, tanker og følelser

· elevernes egne og fælles fremstillinger, både skriftlige, mundtlige og andre udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, genstands-, person- og procesbeskrivelse, sagsfremstilling, reportage, referat og resume, digte, rapporter, essays, breve, læserbreve, anmeldelser, dagsordener

· litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer

· anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv- og radiospil, computerspil

· faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion

· sagtekster: fagtekster, avistekster, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagbøger, breve, debatindlæg, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsikringspolicer og betingelser

· ugeblade og magasiner

· skærmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post

· faktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser og fx reportage, radiomontage, multimediepræsentationer, oplysende og debatterende udsendelser

· billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer

 

litteratur og sagtekster på norsk og svensk samt medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tale.

Faglige områder

 

Sprog og tekster

Med udgangspunkt i sammenhængen mellem form og betydning arbejdes der bl.a. med

· samspillet mellem teksttype, sprog, indhold og situation

· sproget som handlemulighed, fx som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentet

· sprog og teksters æstetik.

 

Der arbejdes med

· kommunikationsbegrebet, herunder massekommunikation, kommunikationsformer og mediebegrebet

· tekstiagttagelse, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre grafiske virkemidler

· sprogiagttagelse, herunder sprogbrug, fx social, regional og aldersbestemt variation i sproget, dansk som andetsprog, stilistisk variation, sprogfunktioner

· sprogligt udtryk, fx billedsprog, rim, rytme og andre klangfigurer, ironi, ordspil

· ordforråd og orddannelse, faste udtryk og vendinger

· andet, fx sprogets udvikling, sprogslægtskab, etymologi.

 

Sproglære indgår i arbejdet med sprog, sprogbrug og sprogrigtighed. Den omfatter bl.a.

· betydning af ord og tekster, semantik

· periode- og sætningstyper

· sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled

· ikke-sætningsformede ytringer

· ordklasser og bøjningsformer

· andet, fx sproglyde og udtale.

 

Litteratur

Med udgangspunkt i elevernes oplevelse og forståelse af litterære tekster -arbejdes der bl.a. med

· litteraturens betydning for den enkelte læser

· samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse

· samspillet mellem tekster, samtidige og fra forskellige perioder

· litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv

· litterære perioder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske -tilknytning

· fortolkning, meddigtning og analytisk fordybelse, herunder arbejde med litterære genrer, persontegning og miljøbeskrivelse, handlingsforløb og elementer, synsvinkel og fortællerrolle, komposition og fremstillingsformer, sprogligt udtryk, værdisystemer.

 

Tale og lytte

Der arbejdes med samtale og længere mundtlige fremstillingsformer. Desuden arbejdes der med debatformer og mødeteknik samt med brug af hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle, overheadprojektor, dias, bånd, edb etc.

I arbejdet indgår bl.a.

· samtale, herunder at lytte opmærksomt

· samtaleformer, bl.a. interview

· fortællen og fortællegenrer

· mundtligt referat

· mundtlig redegørelse og sagsfremstilling

· vurdering og bearbejdelse af mundtlig fremstilling.

 

Eleverne arbejder bl.a. med

· at benytte og tage notater

· at udarbejde manuskript, herunder disponere og benytte nøgleord

· at argumentere, dokumentere og begrunde

· at opsummere og konkludere.

 

Der arbejdes med den sproglige formning, herunder artikulation, stemmestyrke, taletempo og -rytme, frasering, pausering og kropssprog.

Skrive

Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der arbejdes med tekstens klarhed og forståelighed og samspillet mellem teksttype, indhold og situation.

Der arbejdes med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i publikationer.

Der arbejdes med skriveprocessen, -herunder

· stofindsamling og indhold

· tekstorganisering og komposition

· sproglig fantasi og variation

· sproglig præcision og korrekthed

· sammenhæng og forskelle mellem tale og skrift

· tekstvurdering og -bearbejdning

· retstavning

· tegnsætning

· layout, skrift, illustrering og andre grafiske virkemidler.

 

Med grundskriften som udgangspunkt arbejdes der med håndskrift og skriftpleje, herunder med

· skriftens læselighed og hurtighed

· form, binding, spatiering og hældning

· personligt præg

· skriveteknik.

 

Desuden arbejdes der med skriftformer til særlige formål, fx notatskrift, dekorativ skrift og kalligrafisk skrift.

Hastigheden og sikkerheden ved skrivning på tastatur trænes. Funktioner i tekstbehandling og eventuelt desktoppublishing indlæres, når det falder naturligt i forbindelse med skriftligt arbejde.

Anvendelsesmuligheder, fordele og ulemper ved henholdsvis tekstbehandling og håndskrivning undersøges og diskuteres.

Læse

Der arbejdes med litterær og faglig læsning samt læsning af tekster på skærm. Eleverne undervises i at tilpasse læseformen til tekstens krav og formålet med læsningen.

Der arbejdes med

· læselyst

· læseforståelse

· læsehastighed

· studieteknik.

 

Se

Eleverne opøver deres færdighed i at beskrive, analysere og vurdere synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende billeder som udtryk.
Undervisningen omfatter

· indhold

· helhed og elementer

· samspillet mellem billede og tekst

· synsvinkel, fokus og beskæring

· genre, fx illustration, kunstbillede, reklame og plakat.

 

Andre udtryksformer
Der arbejdes med nutidens og andre perioders udtryksformer, herunder -medier samt teater og drama, i samspil med de øvrige faglige områder.

I arbejdet indgår fortolkning, vurdering og produktion. Der arbejdes med indhold, genrer, fortælleformer, udtryk og æstetik.

Norsk og svensk

Norsk og svensk stof indgår i undervisningen på samme måde som det øvrige stof.

Litterære, kulturelle, historiske og geografiske forhold inddrages og jævnføres med danske, hvor det er relevant.

Der arbejdes med

· ligheder og forskelle i betydning, stavning og udtale

· talord og personlige pronomener.

Dette hæfte indgår i en udgivelsesrække Klare Mål, som erstatter de tidligere faghæfter. I hvert fag og obligatorisk emne vil følgende elementer indgå:

· fagformål

· centrale kundskabs- og færdighedsområder – nyt

· delmål – nyt

· læseplan

· undervisningsvejledning.

 

http://pub.uvm.dk/2001/dansk/

[Grafik: Her vises billede af forsiden]